پشتیبانی و نگهداری


پشتیبانی و نگهداری


ما افزون بر تعهد قانونی به انجام وظیفه خود در پروژه ها، تعهد اخلاقی نیز نسبت به مشتریان داریم. یک دور کامل آموزش مدیریت محتوای شرکت و یک سال پشتیبانی رایگان از خدمات است.